Skip to content

enviroNOVA

Enviromentálne centrum pre vedu, výskum a vývoj

environova
Hlavnou úlohou environmentálneho centra bude okrem vzdelávania, zvyšovania environmentálneho povedomia a výskumu a vývoja aj revitalizácia v súčasnosti intenzívne využívanej poľnohospodárskej krajiny. V rámci kompletnej rekonštrukcie a revitalizácie Kráľovského vŕšku sa plánuje vytvorenie inovačného inkubátora a akcelerátora zameraného na vedu a edukáciu.
Budova environmentálneho centra enviroNOVA bude slúžiť na výskum v rôznych oblastiach ale najmä na hľadanie prostriedkov urýchľujúcich dosiahnutie neutrálnej uhlíkovej stopy, udržateľnosti a digitalizácie. Cieľom je vytvoriť priestor s praktickými ukážkami resp. environmentálne vhodnými riešeniami využívanými v praxi.
Projekt bude poukazovať nielen na efektívne využívanie prírodných zdrojov, ale aj rôznych finančných mechanizmov, pre iné podnikateľské subjekty a inštitúcie, ktoré majú záujem aplikovať podobné riešenia v praxi. Súčasťou zamerania bude aj poradenská činnosť spoločnosti Invictum Holdings, a.s., pod hlavičkou centra podnikových služieb.
V budove envirocentra sa plánujú vytvoriť priestory pre výstavy, prednáškovú miestnosť s kapacitou 50-70 ľudí, knižnicu s priestorom na čítanie, kaviareň, administratívne priestory, priestory pre výučbu menších skupín či priestory pre tvorivé dielne.

Environmentálny aspekt a cirkulárna ekonomika

Vodozáržné opatrenia

Pri všetkých budovách a spevnených plochách sa uvažuje s vodozádržnými opatreniami, ktorých cieľom bude zachytávanie zrážkových vôd. Vodu zachytenú v nádržiach bude možné využiť na zavlažovanie vegetácie. Časť zadržanej vody bude zachytávaná aj pomocou dažďových záhrad, do ktorých budú po prečistení odvádzané aj zrážkové vody z parkovísk a komunikácií.

Význam vodných plôch je veľký nielen z pohľadu krajinného usporiadania či estetického zážitku, ale je veľkým prínosom aj pre miestnu biodiverzitu. Poskytne životné podmienky cennej skupine živočíchov ako sú obojživelníky či iné na vodu viazané organizmy, ktoré v sú v intenzívne poľnohospodársky využívanej krajine na ústupe.

Cirkulácia elektrickej energie

Elektrická energia potrebná na poháňanie čerpadiel dažďovej vody sa bude získavať z fotovoltických panelov, ktoré budú umiestnené po celom oplotení areálu. Získanú energiu budú využívať aj fontány, potok s kaskádami, prečerpávanie dažďovej vody do dažďových záhrad, ohrev vody vo wellness, klimatizácia či osvetlenie vonkajších priestorov.

Náučný chodník

Celou časťou územia bude prechádzať náučný chodník s informačnými panelmi, ktorý bude viesť pomedzi záhrady miestnej flóry, cez centrálny trávnik, slúžiaci na voľný pohyb, športové aktivity, pikniky či čas strávený s rodinou. Rovnako sa priestor môže poskytnúť aj na rôzne kultúrne udalosti.

Náučný chodník návštevníkov zavedie aj do sadu tradičných i netradičných ovocných odrôd. Pre rodiny s deťmi bude príjemným spestrením návšteva prírodného bludiska, v ktorého strede sa bude nachádzať rozhľadňa. V tomto areály plnom záhrad a kvitnúcich rastlín nebude chýbať ani lokalizovaná včelia záhrada. V rámci starostlivosti o záhrady bude vybudované kompostovisko či menšie skleníky na zazimovanie citlivejších rastlín ci rýchlejšie pestovanie sadeníc.

Výskumná činnosť

Významnú časť environmentálneho centra budú tvoriť výskumné lesné plochy, ktoré budú slúžiť na výskumné účely v spolupráci s Národným lesníckym centrom (ak nás na webe spomenu s týmo projektom, moze sa pridat externý odklik). Najväčšia plocha bude venovaná „pralesu“, budúcemu prirodzenému lesu, ktorý sa bude vyvíjať bez zásahu človeka.

Zaujímavým bude aj vysadený porast dostupných druhov duba z panónskej oblasti, ktorý bude slúžiť ako genetická banka. Znamená to, že keď sa vysadené stromy dožijú genetického veku, budú slúžiť ako genetický sad pre osivo.

Vizualizácie enviromentálneho centra a záhrad