Skip to content

Kaštieľ

Kráľovský vŕšok

Kde sa minulosť spája s budúcnosťou

kastiel
Secesný kaštieľ, ktorý postavili začiatkom 20. storočia a v roku 1985 ho vyhlásili za národnú kultúrnu pamiatku bol kedysi obklopený rozsiahlym parkom, z ktorého sa dnes, bohužiaľ, zachovalo už len torzo. 
Aktuálne prebieha na jeho území rozsiahla rekonštrukcia, ktorej cieľom je nielen kompletne zrekonštruovať kaštieľ, ale aj vytvorenie reprezentatívnej a oddychovej záhrady v secesnom slohu, pre ktorú je v záhradnej tvorbe typická ornamentálna výsadba, bohatá kvetinová výzdoba a menšie architektúry ako múriky, schodištia, pergoly a pod.
Súčasťou kaštieľa a jeho areálu bude aj ubytovacie zariadenie, chalety a wellness centrum.

História kaštieľa

kaštieľ kráľovský vŕšok

Kaštieľ sa nachádza v mestskej časti Lučenca v Malej Vsi. Objekt kaštieľa vzdialený približne jeden kilometer na východ od centra mesta Lučenec, je situovaný na strmej vyvýšenine nad bývalou osadou Malou  Vsou. Pôvodne bol situovaný do rozsiahleho parku, z ktorého sa už ale do súčasnosti zachovalo len torzo.

Stredoveká dedina vznikla v 14. storočí. V roku 1549 ju obývali prevažne želiari a zemepánom bol T. Domby. Zhruba v tomto období sa začlenila do fiľakovského sandžaku čo malo za následok jej následné spustošenie.

environova envirocentrum

Nová osada vznikla v 18. storočí, jej zemepánmi boli Forgáchovci z Haliče. V roku 1850 sa Malá Ves spomína ako osada obce Tuhár. V roku 1891 bola Malá Ves pričlenená k Lučencu.

Skromné historické záznamy zachytávajú fakty, že pôvodný kaštieľ dal postaviť člen rodiny Okolicsániyovcov, ktorý však vyhorel v roku 1849. Pravdepodbne na jeho ruinách stojí existujúca stavba. Kaštieľ po 2. svet. vojne pustol.

kastiel

V 80. rokoch 20. storočia bol rekonštruovaný a adaptovaný pre potreby stálych expozícii Novohradského múzea. Avšak tesne pred dokončením ho v roku 1989 reštituovali a proces obnovy sa zastavil. Od toho času objekt pustol a bol devastovaný na úroveň ruiny.

Kaštieľ ako solitér a dominanta návršia, ale aj ako stavba samotná je ojedinelou ukážkou historizujúceho slohu na území Novohradu a svojou polohou tvorí neodmysliteľnú súčasť mestskej časti Lučenca, Malej Vsi.

Rekonštrukcia kaštieľa pod záštitou spoločnosti Invictum Holdings

 kaštiel kráľovský vŕšok

Vďaka aktuálne prebiehajúcej rekonštrukcii sa kaštieľu dostane širokého využitia. Kultúrna časť kaštieľa bude slúžiť pre umiestnenie expozície replík historických artefaktov mesta Lučenec a regiónu a trvalú prezentáciu histórie mesta Lučenec s akcentom na udalosti súvisiace s Kráľovským vŕškom ako Bitka pri Lučenci. Kaštieľ bude tiež disponovať prezentačnými priestormi a co-workingovým hubu pre umeleckú tvorbu.

Vizualizácie kaštieľa

Vstupný priestor do areálu Kráľovského vŕšku bude tvoriť vodný prvok a dažďová záhrada, ktorá zabezpečí enviromentálne priaznivý spôsob nakladania so zrážkovými vodami.  V snahe zachovať čo najviac z pôvodného parku budú všetky stromy, s výnimkou prevádzkovo nebezpečných, suchých a výrazne poškodených jedincov zachované. K pôvodnej výsadbe pribudne niekoľko desiatok nových stromov, kvetinových záhonov, voľne rastúcich živých plotov, krov a polokrov, rôznych druhov bylín a jazierko s bohatou pobrežnou výsadbou. Celkový obraz parku bude dotvárať výsadba trvaliek a okrasných tráv.

Neoddeliteľnou súčasťou kaštieľa bude aj ubytovacie zariadenie s parkoviskom, ktoré bude čiastočne zabudované do svahu. Enviromentálnu stránku rekonštrukcie dokazuje aj fakt, že strecha parkoviska bude tvorená vegetačnou výsadbou, vďaka čomu budú veľmi nenápadne a nerušivo začlenené do okolitého prostredia. Na východnej strane bude vo svahu situovaný vodný prvok – potok s kaskádami, ktorý bude prepojený s dažďovou záhradou.

V južnej časti parku sa nachádza aj gledičiová alej, ktorá aktuálne podlieha arboristickému prieskumu, ktorý by mal poskytnúť dostatok informácií ohľadom ošetrenia a návrhu o starostlivosť tak, aby stromy mohli ostať zachované.

Oddychovú záhradu bude tvoriť niekoľko menších záhrad, ktoré sa budú odlišovať vo výsadbe a budú tak  návštevníkom ponúkať rôzne estetické zážitky. Dominantou oddychových záhrad bude impozantný kvetinový záhon, cez ktorý bude viesť chodník so schodmi k najvyššiemu miestu záhrady, k vyhliadke s pergolou.

Prechádzkou po chodníku, ktorý bude spájať všetky záhrady, bude mať návštevník možnosť obdivovať okrasné jazierko s dreveným mostíkom, ktoré bude fungovať ako prírodný vodný biotop s bohatou pobrežnou aj vodnou vegetáciou, záhradu okrasných tráv, bylinkovú záhradu, sakurový hájik, kvetinovú záhradu s ružami či tichú meditačnú záhradu, ktorú pred okolím budú ukrývať koruny vysadených stromov. Oddýchnuť si bude možné na malom odpočívadle s lavičkami alebo na vyhliadke s pregolou, v ktorej sa budú môcť konať aj komornejšie akcie.

Súčasťou tohto areálu budú tiež chalety, ktoré budú poskytovať jedinečný zážitok formou ubytovania v prostredí historického kaštieľa a krásnych záhrad. Celková kapacita tohto typu ubytovania bude 60 lôžok vďaka čomu bude kaštieľ schopný ubytovať návštevníkov stredne veľkého kongresu či svadby, ktoré sa môžu konať v kaštieli a v priestoroch enviromentálneho centra enviroNOVA.

Vizualizácie parku, záhrad a okolia kaštieľa